Diňe siz üçin.

Biziň gepleşigimiziň gün tertibi täzelenip durýar,gepleşik bölümine ýygy-ýygydan seredip tanyşyp duruň.

Täzelenmeler.
Her gün biz siz üçin studiýada täze gepleşikleri ýazýarys.Täze gepleşiklerimizi goýbermäň.

Gije gündiziň dowamynda biz siziň bilen
Indi siz biziň gepleşiklermizi gije gündiziň dowamynda diňläp bilersiňiz,diňlemek diýen ýazga basyň we kiçijik sahypany öwürmegi unutmaň.

Biziň ähli gepleşiklerimiz
Elýeterli,siz biziň saýtymyzdan ähli gepleşiklerimizi özüňize göni geçirip alyp bilersiňiz .

Mugut geçirip almak.
Biziň faýyllarmyzy diňe öý şertlerinde ulanyp bilersiňiz.